Industria Novum

CSR

Spoločnosti Industria Novum venujú patričnú pozornosť spoločenskej zodpovednosti.

Rozvíja množstvo celospoločensky prospešných aktivít, pri ktorých sa zameriava najmä na oblasť ochrany životného prostredia a využitia odpadov, podporu mladých talentov ako aj vzdelávanie a tiež výskum či inovácie. Prácu s mládežou skupina pokladá za mimoriadne dôležitú a obojstranne prospešnú.

Viaceré projekty sa realizujú v spolupráci s externými akademickými a výskumnými inštitúciami alebo profesijnými organizáciami doma aj v zahraničí. Spoločnosti sa zapájajú prostredníctvom sektorových združení do odbornej diskusie o legislatíve a jej novelizácii.